سلام و عرض ادب

به شما دوست عزیزی که منت نهادید و از وب من دیدن میکنید.

برای خوش آمدگویی و پاگشا ورود شما بزرگوار، نیایش زیر را که بسیار دوست دارم تقدیم میکنم:

“خداوندا ما نمی توانیـم به درگاه تـو دعا کـنیم تا جنگ را پایان بخشی، زیرامی دانیـم دنیا را به ایـن شکـل آفـریده ای و انسان خود قادر است جادۀ صلح را هموار کند.”

“خداوندا ما نمی توانیم دعا کنیم قحطی و گرسنگی را از بیـن ببـری، زیرا مـنابعی به ما عـطا کرده ای که در صـورت استفادۀ عاقلانه از آن می تواند تمام دنیا را تغذیه کند.”

“خداوندا ما نمی توانیم دعا کنیم تبعیض نژادی را ریشه کن کنی، زیرا به ما دیدۀ بصیرت داده ای تا بتوانیم خوبی ها ی تمام انسانها را ببینیم.”

“خداوندا ما نمی توانیم به درگاهت دعا کنیم به ناامیدی هایمان پایان بخشی، زیراتوانایی از بین بردن نابسامانی ها را به ما عطاکرده ای.”

“خداوندامانمی توانیم دعاکنیم بیماری را ریشه کن کنی، زیرابه ماقدرت تفکرداده ای تابه وسیلۀ آن راه علاج بیماریها راکشف کنیم.”

بنابراین به درگاهـت دعا خواهـیم کرد، به ما شـهامـت، قـدرت، اراده،آگاهی، عـزمی راسـخ، صبـر، ایـمان و تاب تحمـل سخـتی ها را عطا کنی تا دیگـرلازم نباشـد بگوییـم، خدایا ما را به آرزوهایمان بـرسـان …

[ پنجشنبه نهم آذر 1391 ] [ 16:58 ] [ مهران ]

[ ]